Discrete levering
Grote selectie van artikelen
Betrouwbare en veilige betaling

0. PREAMBLE

Deze online voorwaarden (de "Voorwaarden") zijn van toepassing op de aankoop van producten op de website babylonloveshop.com en (gezamenlijk de "Site") en zijn van toepassing op het gebruik van de Site door elke persoon die op de Site surft (hierna te noemen een "Gebruiker").

1. VERKOPERSIDENTIFICATIE

Caprera, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0650.528.421, met maatschappelijke zetel te 6041 Gosselieslaan 5, België, hierna "Caprera" genoemd. Alle correspondentie die bestemd is voor Caprera dient te worden geadresseerd aan de maatschappelijke zetel of aan het e-mailadres info@babylonloveshop.com.

2. ALGEMEEN

Deze Algemene Voorwaarden vormen samen met ons Privacybeleid de wettelijke basis voor het gebruik van babylonloveshop.com. Caprera behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, waarbij de wijzigingen van toepassing zijn op alle bestellingen die na de publicatie van de nieuwe Algemene Voorwaarden op babylonloveshop.com worden geplaatst. Bestellingen in uitvoering blijven onderworpen aan de Algemene Voorwaarden die van toepassing waren op het moment dat de bestelling werd geplaatst. Lees deze Algemene Voorwaarden en ons Privacybeleid zorgvuldig door voordat u een aankoop doet bij babylonloveshop.com. Door verder te gaan op deze Site wordt een juridisch bindende overeenkomst gesloten tussen de Gebruiker en Caprera. Deze Algemene Voorwaarden behouden de rechten van de Klant als consument. Voor elke vraag kan de Klant de Sites raadplegen of contact opnemen met Caprera op het e-mailadres info@babylonloveshop.com. De verkoopsvoorwaarden kunnen te allen tijde worden geraadpleegd, afgedrukt of gedownload van de Websites.

3. GEBRUIKERSACCOUNT

Elke persoon die een bestelling wil plaatsen op de Sites moet zich registreren en uitdrukkelijk akkoord gaan met de verkoopsvoorwaarden. Na registratie wordt een gebruiker gekwalificeerd als "klant". Door aan te geven dat hij of zij de Algemene Verkoopvoorwaarden accepteert, geeft de Klant ook aan dat hij of zij ons Privacybeleid accepteert. Met deze registratie kan elke klant aankopen doen, toegang krijgen tot zijn account en zijn persoonlijke geschiedenis raadplegen. Om zich te registreren moet de Klant zijn persoonlijke gegevens invullen zoals naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, betaalmiddel, .... Caprera kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het niet ontvangen van een bestelling als de klant een fout heeft gemaakt in zijn persoonlijke gegevens. Zodra het account is aangemaakt, voert de Klant een wachtwoord in dat hij geheim moet houden en niet mag onthullen. Als de klant van mening is dat iemand zonder zijn medeweten gebruik maakt van zijn account, dient hij onverwijld contact op te nemen met de klantendienst van Caprera, die het wachtwoord kan resetten en elke actie kan ondernemen die hij gepast acht. Het e-mailadres van elke klant moet geldig en toegankelijk zijn voor de klant. Caprera kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor het frauduleuze gebruik van de account van de klant als de klant direct of indirect, vrijwillig of onvrijwillig, een derde partij op de hoogte heeft gesteld van zijn wachtwoord. De klant verbindt zich ertoe om bij het aanmaken van zijn account exacte en reële informatie te verstrekken aan Caprera.

4. AFSLUITING VAN DE ONLINE VERKOOP

De productcatalogus en hun online beschrijvingen vormen geen aanbod als zodanig. De verkoop wordt pas definitief afgesloten na ontvangst van de orderbevestiging per e-mail door de Klant.

5. EIGENDOMSOVERDRACHT

In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek, behoudt Caprera zich de eigendom van de online verkochte goederen voor tot aan de perfecte betaling. De verantwoordelijkheid voor de risico's van verlies en schade met betrekking tot de betrokken goederen gaat echter over op de Klant zodra deze deze in bezit neemt.

6. PRIJS

Al onze prijzen zijn, tenzij anders overeengekomen, inclusief BTW. De normale leverings- en verzendkosten worden vastgesteld op basis van de plaats van levering van de klant. De prijzen van de te koop aangeboden producten zijn onder voorbehoud. In het geval van een bestelling geldt de prijs die op het moment van de bestelling wordt weergegeven.

7. BETALING

De betaalmiddelen die op de Sites worden geaccepteerd zijn meervoudig, waaronder : - Visa - MasterCard - Maestro - Belfius Net Banking - ING HomeBank - KBC/CBC Online - Paypal - Bancontact Online betalingssystemen worden verzorgd door onze partner Mollie (www.mollie.com).

8. LEVERING

De producten worden geleverd op het leveringsadres dat tijdens het bestelproces is aangegeven, binnen de periode die is aangegeven op de validatiepagina van de bestelling. Caprera kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een te late levering die uitsluitend te wijten is aan het niet beschikbaar zijn van de klant na meerdere voorstellen tot afspraak. De Klant moet op het ogenblik van de levering alle nodige onderzoeken uitvoeren om eventuele gebreken of andere zichtbare gebreken of niet-conformiteit van de bij zijn bestelling geleverde producten op te sporen. De Klant moet met name de staat van de verpakking, het aantal verpakkingen en de producten in hun hoeveelheden, referenties, staat en kenmerken controleren. In geval van een klacht moet de Klant ook contact opnemen met de diensten van de vervoerder die de levering heeft uitgevoerd. Op straffe van niet-ontvankelijkheid van zijn verzoek moet de Klant : - Op de leveringsbon de precieze en gerechtvaardigde reserveringen in geval van schade of ontbrekende zaken vermelden, waarbij de algemene reserveringen van het type "onder voorbehoud van uitpakken" onvoldoende zijn, - Zijn reserveringen binnen 14 dagen na levering bevestigen, per aangetekende brief aan de hoofdzetel van Caprera of per e-mail aan het volgende adres: info@babylonloveshop.com.

9. GARANTIE

De wettelijke garantie van 2 jaar is van toepassing. Deze garantie dekt alleen gebreken in overeenstemming die bestaan op het moment van levering van de goederen. Daarom is het volgende uitgesloten: - Elke directe of indirecte schade die na de levering wordt veroorzaakt (bijv. door oxidatie, schokken, vallen, enz.); - Defecten die uitdrukkelijk zijn veroorzaakt door nalatigheid, onjuiste behandeling, slecht onderhoud of abnormaal gebruik of gebruik dat niet in overeenstemming is met de gebruiksinstructies. Het gebrek aan overeenstemming moet binnen twee maanden na de ontdekking ervan worden gemeld, anders is het ontoelaatbaar. Elk verzoek tot interventie moet naar het volgende e-mailadres worden gestuurd: info@babylonloveshop.com.

10. HERROEPINGSRECHT

In overeenstemming met de artikelen VI.47 en volgende van het Belgisch Wetboek van Economische Wetgeving heeft de klant het recht om Caprera mee te delen dat hij afziet van zijn aankoop, zonder boete en zonder opgave van reden, binnen 14 dagen vanaf de dag die volgt op de dag van de levering van het product. De gebruikte, beschadigde of onvolledige producten worden niet teruggenomen. De klant die van dit recht gebruik wenst te maken, dient binnen 14 dagen contact op te nemen met Caprera via e-mail op info@babylonloveshop.com ; Caprera verbindt zich ertoe om de klant binnen 30 dagen na ontvangst door Caprera van de producten en al hun accessoires die het voorwerp uitmaken van de verzaking in hun oorspronkelijke verpakking, terug te betalen.

11. PROOF

De partijen aanvaarden elektronische bewijsmiddelen (e-mail, back-up, ...).

12. BEELDEN, ILLUSTRATIES EN FOTO'S

Foto's en/of beeldmateriaal worden alleen ter illustratie van het aanbod op de Sites gepubliceerd en geven mogelijk geen juist beeld van het betreffende aanbod. De foto's, illustraties en/of beelden zijn op geen enkele wijze contractueel.

13. INTELLECTUEEL EIGENDOM

Alle beelden, teksten, scripts, geluiden, en in het algemeen al het materiaal op babylonloveshop.com zijn beschermd door auteursrechten van Caprera of haar partners. Geen enkele Klant, Gebruiker of derde mag, zonder voorafgaand verzoek en gunstig schriftelijk antwoord van Caprera, gebruik maken van deze elementen. Elke reproductie zonder toestemming zal strafrechtelijk worden vervolgd. Alleen de links van babylonloveshop.com zijn publiceerbaar voor zover de URL verschijnt.

14. RGPD

Nominatieve informatie en persoonlijke gegevens
Caprera verbindt zich ertoe de geldende verordeningen die van toepassing zijn op de verwerking van persoonsgegevens na te leven en met name Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 die vanaf 25 mei 2018 van toepassing is (hierna de "Europese gegevensbeschermingsverordening" of EDPR).

Persoonlijke gegevens
De verzamelde gegevens worden ook gebruikt voor anonieme raadplegingsstatistieken.
Deze gegevens komen overeen met de gegevens die worden verstrekt bij het inschrijven op een of meer nieuwsbrieven van onze site: e-mail, bijnaam, gebruikersnaam, enz.
Deze gegevens zijn onderworpen aan een behandeling die tot doel heeft de Gebruiker in staat te stellen een klantenruimte te creëren, toegang te krijgen tot zijn bestellingen, de follow-up van zijn aanvragen te creëren en te raadplegen, toegang te krijgen tot zijn diensten, gecontacteerd te worden door onze dienst en ons te vragen om de garantie van het (de) bestelde product(en).
Deze persoonlijke gegevens kunnen ook door het bedrijf Caprera worden gebruikt voor promotie- of evenementeninformatie.

Recht van toegang en rectificatie
In overeenstemming met de Franse wet "Informatique et Libertés" van 6 januari 1978, gewijzigd door de wet van 6 augustus 2004, heeft de gebruiker het recht om informatie over hem/haar in te zien en te wijzigen. De klanten van [Mijn bedrijf] hebben recht op toegang tot en rectificatie van de gegevens die op hen betrekking hebben.
U heeft recht op informatie, correctie en wijziging van uw persoonlijke gegevens. U kunt de wijziging en volledige verwijdering van uw gegevens aanvragen via info@babylonloveshop.com.

Bewaartermijnen
De hierboven vermelde persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is voor de verwerking van de bestelling, inclusief de garantie. Deze gegevens worden maximaal drie jaar bewaard. De gegevens worden dan verwijderd, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat die een langere bewaring vereist (zoals de verplichting om een financiële administratie gedurende zeven jaar te bewaren voor betalingsgegevens).


Verantwoordelijkheid
Caprera wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van vrijwillige of onvrijwillige overdracht door de Gebruiker aan een derde partij van de toegangscodes die de Gebruiker op een veilige plaats moet bewaren en waarvan het gebruik door een derde partij zou kunnen leiden tot de onthulling, wijziging of verwijdering van de persoonlijke gegevens van de Gebruiker.
Caprera verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te garanderen en ervoor te zorgen dat de personen die bevoegd zijn om de persoonsgegevens te verwerken, zich ertoe verbinden de vertrouwelijkheid te respecteren of onderworpen zijn aan een passende wettelijke verplichting tot vertrouwelijkheid.

Gegevensbeveiliging
De gegevens van onze gebruikers worden uitsluitend in Frankrijk of in de Europese Unie opgeslagen,
De servers die wij gebruiken bevinden zich in datacenters die gecertificeerd zijn volgens de milieunormen (ISO 14001), kwaliteit (ISO 9001) en informatiebeveiliging (ISO 27001),
De hard- en software-infrastructuur waarop de sites worden gehost, is ontworpen om absolute gegevensbeveiliging te garanderen (antivirus, switches, routers, redundante servers en firewalls).

Cookies
Wanneer u de Caprera websites bezoekt, worden verkeersgegevens en cookiebestanden op uw computer opgeslagen met als doel het uitvoeren van interne verkeersanalyses van de babylonloveshop.com informatiepagina's om de inhoud van de informatiepagina's te verbeteren en om statistische gegevens te verzamelen (bekeken pagina's, tijden van bekijken, enz.).
U kunt de instellingen voor het opslaan van cookies beheren vanuit uw browsers.

15. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Elk geschil is onderworpen aan de Belgische wetgeving. In geval van een geschil tussen de partijen met betrekking tot de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst, dat niet in der minne kan worden geschikt, zullen de partijen trachten dit geschil op te lossen door middel van bemiddeling in overeenstemming met het bemiddelingsreglement van bMediation, Louizalaan 500, 1050 Brussel. De bemiddeling begint uiterlijk 15 dagen na het verzoek om bemiddeling dat door de ene partij aan de andere partij is meegedeeld en de duur van de bemiddeling mag niet meer dan 15 dagen bedragen, tenzij de partijen daar uitdrukkelijk mee instemmen. In geval van mislukking van de bemiddeling zijn de Franstalige rechtbanken van Brussel bevoegd.