Discrete verzending
7000 referenties
Levering in België en Frankrijk (gratis vanaf €20)

LEVERING

Termijnen: 2-3 werkdagen

De producten worden geleverd op het leveringsadres dat tijdens het bestelproces is aangegeven, binnen de periode die is aangegeven op de validatiepagina van de bestelling.

Caprera kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een te late levering die uitsluitend te wijten is aan de onbeschikbaarheid van de klant na meerdere voorstellen tot afspraak. De Klant moet op het ogenblik van de levering alle nodige onderzoeken uitvoeren om eventuele gebreken of andere zichtbare gebreken of niet-conformiteit van de bij zijn bestelling geleverde producten op te sporen.

De Klant moet met name de staat van de verpakking, het aantal verpakkingen en de producten in hun hoeveelheden, referenties, staat en kenmerken controleren.

In geval van een klacht moet de Klant ook contact opnemen met de diensten van de vervoerder die de levering heeft uitgevoerd. Op straffe van niet-ontvankelijkheid van zijn verzoek moet de Klant : - Op de leveringsbon de precieze en gerechtvaardigde reserveringen in geval van schade of ontbrekende zaken vermelden, waarbij de algemene reserveringen van het type "onder voorbehoud van uitpakken" onvoldoende zijn, - Zijn reserveringen binnen 14 dagen na levering bevestigen, per aangetekende brief aan de hoofdzetel van Caprera of per e-mail aan het volgende adres: info@babylonloveshop.com.


RETOUREN

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (BABYLON - Retourservice | Avenue Du Grand Vivier, 5 - 6041 Gosselies) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben terug gekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van de terugzending komen voor uw rekening.. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van: - volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; - producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben; - producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken; - producten die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere zaken; - audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken; - kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een


Het verzendadres is als volgt:

BABYLON - Retourservice
Gand Vivierlaan, 5 - 6041 GOSSELIES - België

Zodra we het pakket ontvangen, zullen we een ruil of terugbetaling doen.